15.6.08

ဆရာမ်ားေတာ့

အေမရိကန္ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုတုိ႔ ေလွၿပိဳင္ပဲြ ျပဳလုပ္ရာ ဂ်ပန္က တစ္မုိင္အသာျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ဥကၠဌက ဘာ့ေၾကာင့္ ႐ႈံးရသည္ကုိ ကၽြမ္းက်င္သူ ငွား၍ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးေလသည္။

ဥကၠဌ - ဂ်ပန္အသင္းရဲ႕ အေျခအေန ဘယ္လုိလဲ။

ကၽြမ္းက်င္သူ - ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ထုိးသား(၇)ေယာက္ပါ။

ဥကၠဌ - ဒုိ႔အသင္းကေရာ

ကၽြမ္းက်င္သူ - ေခါင္းေဆာင္(၇)ေယာက္ ထုိးသား တစ္ေယာက္

ဥကၠဌ - တစ္ခါ ထပ္ၿပိဳင္မယ္ ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဲ။

ကၽြမ္းက်င္သူ - ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ အႀကံေပး (၆)ေယာက္ ထုိးသား တစ္ေယာက္နဲ႔ ထပ္ၿပိဳင္ပါ။

ထပ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ဂ်ပန္အသင္းက ႏွစ္မုိင္ အသာျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

(စာေရးဆရာ တင္ေထြးဆက္၏ ဘာသာျပန္စာမူမ်ားအား ေဖာ္ျပသည္။)


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: