27.10.08

စာအုပ္ လုပ္ၾကရေအာင္

ယခု ေဖာ္ျပမယ့္ စာအုပ္ ျပဳလုပ္မည့္ နည္းလမ္းကုိ လူတုိင္း သိၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သလုိ မသိသူ မ်ားစြာ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ Microsoft Word တြင္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀သည့္ ပံုစံခ်ၿပီး Printout ထုတ္ႏုိင္သည္။ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါ။
(၁) မိမိ႐ုိက္ခ်င္သည့္ စာရြက္ကုိ ေရြးပါ။ (ဥပမာ - A4 ၊ Legal)
(၂) ၿပီးလွ်င္ Page Setup သုိ႔သြား၍ Margin ကုိ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳျပင္ပါ
(၃) စာအုပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ Margins ----- Orientation မွ Landscape ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ
(၄) ေအာက္တြင္ ျပသထားသည့္အတုိင္း Margins ၏ Pages ရွိ multiple pages: တြင္ Book Fold ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ Sheets per booklet: Auto ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။(၅) ၿပီးလွ်င္ Ok ။
(၆) စာ စတင္႐ုိက္ႏုိင္ပါၿပီ။ Print out ထုတ္သည့္အခါတြင္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ပံုစံကုိ Auto Print ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၾကပါေစ။


ေမာင္ေစတနာ

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

အၿပံဳးပန္း said...

Thanks for many of your posts that I've used as a reference for my blog.