21.6.08

ေတာ္လုိက္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ

ကမၻာ့ထိပ္တန္းသိပၸံပညာရွင္တစ္ရာခန္႔တုိ႔သည္ ကမၻာ့လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဟူသမွ်ကုိ သိရွိေျဖၾကားႏုိင္သည့္ အေတာ္ဆံုး ကြန္ပ်ဴတာကုိ စုေပါင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပထမဦးဆံုး ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ ေမးၾကည့္ၾကသည္။ ၎ ေမးခြန္းမွာ

ကမၻာႀကီး ဘယ္လုိ စတင္ ျဖစ္ေပၚသလဲ ?

ကြန္ပ်ဴတာက ေျဖၾကားလုိက္သည္မွာ

ကမၻာဦးက်မ္း ကုိၾကည့္ပါ။


(စာေရးဆရာတင္ေထြးဆက္၏ ဘာသာျပန္စာမူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္)


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: