26.5.08

သစၥာ

ငါ့စာဖတ္၍ မျပတ္တုိင္ေစ၊
မ႐ႈံးေစသား၊ ပ်င္းေျပႏွစ္ၿခိဳက္၊
ေတြးဖြယ္ထိုက္ရာ၊ တစ္ပုိဒ္တစ္ေလ၊
ေတြ႕ၿငားေပမႈ၊ စာေပေက်းကၽြန္၊
ငါ့၀တ္ပြန္ၿပီ၊ ငါမြန္အျမတ္
ငါအတတ္ဟု၊ စာဖတ္သူအေပၚ
ေခါင္းကုိေက်ာ္၍ ငါေသာ္ဆရာ
မလုပ္ပါတည္း ။ .....။

(တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္၏ ကဗ်ာကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။)

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: