19.3.10

အဓိပၸါယ္ေပါင္းမ်ားစြာ

အခ်စ္ဆုိတာ . . .
ေလအဟုန္နဲ႔ ယိမ္းႏဲြ႕စြာ
ပ်ံ၀ဲေနတဲ့
သိမ္းငွက္တစ္ေကာင္လား။

အခ်စ္ဆုိတာ . . .
တသြင္သြင္ ၾကည္လင္စြာ
စီးဆင္းေနတဲ့
စမ္းေခ်ာင္းပမာလား။

အခ်စ္ဆုိတာ . . .
အုပ္မႈိင္းမႈိင္း ထူထပ္စြာ
စိမ္းစုိေနတဲ့
ေတာအုပ္ပမာလား။

အခ်စ္ဆုိတာ . . . . . . .


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: