5.10.09

ေလးနက္မႈ(၂)

ခ်စ္တယ္ စကားလံုး
အဆက္မျပတ္ ေျပာမိရင္
စကားလံုးမ်ားက
ဧ၀ရက္ေတာင္ထက္ ျမင့္သြားမလား။

ခ်စ္တယ္ စကားလံုး
အဆက္မျပတ္ ရြတ္မိရင္
စကားလံုးမ်ားက
သမုဒၵရာထက္ က်ယ္သြားမလား။

ခ်စ္တယ္ စကားလံုး
အဆက္မျပတ္ ဖြင့္ဟမိရင္
စကားလံုးမ်ားက
စၾကၤာ၀ဠာထက္ ႀကီးမားသြားမလား။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ
ခ်စ္တယ္ . . . ။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: