23.9.09

ယံုၾကည္ပါ

တစ္ဘ၀မွာ တစ္ခါသာ
ဆံုေတြ႕ရပါတဲ့
ကုိယ္တုိ႔ဘ၀ေတြရယ္။

ဆံုေတြ႕စဥ္ တစ္ဘ၀
တစ္ခဏေတာတြင္းမွာ
ၾကာျမင့္စြာ ခ်စ္ကာျဖင့္။

အုိေအာင္မင္းေအာင္
ေပါင္းဖုိ႔ရန္
ဆုေတြျဖင့္ ေတာင္းဖုိ႔ရာ။

မလုိပါ ဒီဆုမ်ား
သက္ဆံုးတုိင္ ခ်စ္ဖုိ႔ရယ္
ယံုၾကည္ပါ ဒီ ေမာင္ကုိ။

ခ်စ္ကာျဖင့္ ခ်စ္ေနမွာ
ၾကာျမင့္စြာ မနားတမ္း
ခ်စ္ေနမည့္ ေမာင္။


ေမာင္ေစတနာ

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

ဟိန္းနီ said...

လာလည္ပါတယ္အကို cbox မေပၚလို႔ ဒီမွာပဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္