8.9.09

အေ၀းတစ္ေနရာ

ဖြင့္ေျပာဖုိ႔ ႀကံစည္ကာပင္
ႏႈတ္က ဆံြ႕အ မိၿပီ။

တည္ၿငိမ္စြာ ျငင္းပယ္မွာျဖင့္
စုိးလွပါၿပီ။

ခ်စ္ရိပ္ပင္ မျမင္ရေသးခင္
မုန္းရိပ္ေတြ လာေနၿပီ။

အမုန္းေတြ မလုိခ်င္ၿပီမုိ႔
ရင္ခြင္တံခါးကုိ ပိတ္ထားကာရယ္
အေ၀းတစ္ေနရာကသာ
ေမွ်ာ္ကာေနေတာ့မည္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: