17.1.09

အသဲပံုေလးလား


လက္ေဆာင္ကဒ္နဲ႔အတူ တဲြၿပီး ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ႐ုပ္ၾကြအသဲပံုေလး လုပ္နည္းေလး ျဖစ္ပါတယ္။ စကၠဴေခါက္ နည္းလမ္းမ်ားဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ဆင္းသက္ လာတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက စကၠဴကုိ သံုးစဲြတဲ့ ေနရာမွာ လြန္ကဲတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္သလုိ စကၠဴနဲ႔ ပံုေဖာ္ရာတြင္လဲ သူမတူေအာင္ လက္ရာေျမာက္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ ခ်စ္သူေလးဆီ လက္ေဆာင္ကဒ္နဲ႔ အတူ အသဲပံု႐ုပ္ၾကြေလးကုိ လုပ္ၿပီး ေမတၱာပုိတုိးေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။ မိမိကုိယ္တုိင္ လုပ္ၿပီး ေပးပုိ႔တယ္ ဆုိရင္ ခ်စ္သူေပ်ာ္ရႊင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရင္းနဲ႔ စာရွည္သြားၿပီ။ ဒီမွာ လုပ္နည္းစာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ကုိ Download(1), Download(2) လုပ္ယူပါ။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: