27.11.08

ရင္ခုန္မိတယ္

ဆီးႏွင္းမ်ားလား ေ၀၀ါး
က်ဆင္းေနလဲ ရင္ခုန္မိတယ္။

သစ္ရြက္ေတြလား ေ၀၀ါး
ယိမ္းႏြဲ႕ေနလဲ ရင္ခုန္မိတယ္။

စမ္းေခ်ာင္းေရလား ေ၀၀ါး
စီးက်သံလဲ ရင္ခုန္မိတယ္။

ေလတုိက္ေနလား ေ၀၀ါး
တုိက္ခတ္သံလဲ ရင္ခုန္မိတယ္။

မင္းအသံလား ေ၀၀ါး
သဲ့သဲ့ၾကားလဲ ရင္ခုန္မိတယ္။

မင္းေငြ႕သက္လား ေ၀၀ါး
ေမႊးျပန္႔ေနလဲ ရင္ခုန္မိတယ္။

မင္းမ်က္ႏွာလား ေ၀၀ါး
မျမင္ရလဲ ရင္ခုန္မိတယ္။

မင္းေၾကာင့္ အရာရာအားလံုး
တမ္းတ ရင္ခုန္ေနတယ္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: