25.9.08

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အေလးေပး

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ေတာင္ သတိမျပဳမိတဲ့ ဘေလာ့ေလး တစ္ခုပါ။ ေလာကႀကီးမွာ ဘာအေရးႀကီးဆံုးလဲလုိ႔ ေမးရင္ က်န္းမာေရးဟာ အေရးႀကီးဆံုးပဲလုိ႔ ေျဖၾကမွာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီ အေရးႀကီးဆံုးေတြကုိ သိရွိနားလည္း ေလ့လာဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဘေလာ့ဆုိက္ေလးကုိ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူတုိင္း ကင္းကြာ မေနႏုိင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ http://health.ngoinmyanmar.org/ မွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: