26.9.08

တစ္ကၽြန္းပုိင္ ဘုရင္ကြေနာ္

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

Min said...

ဖုန္းအင္တာနက္ျမန္ေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ရပါမလဲ