22.6.08

ေတာ္လုိက္တဲ့ ဆရာ၀န္

ဥကၠဌသည္ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားအား လူေတြ႕စစ္ေဆးစဥ္က အျဖစ္အပ်က္ေလး ျဖစ္သည္။

ဥကၠဌ - လူမမာနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ ပထမဆံုး သိထားရမယ့္ အခ်က္က ဘာလဲ ေဆးေက်ာင္းသားတုိ႔။

ေဆးေက်ာင္းသားမ်ား - လူမမာရဲ႕ လိပ္စာပါ ဟု ၿပိဳင္တူ ေျဖလုိက္ၾကေလသည္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: