7.5.08

သခၤါရ

ေရႊႏွင္းဆီ
ျမညႇာခ်ီလ်က္
ဆူးသီရံကာ
ဖူးပြင့္ရွာလည္း
သခၤါလက္တြင္း ... မလြတ္ကင္း။ ။
ေငြႏွင္းရီ
လီလီသက္ဆင္း
ျဖဴညက္၀င္းလည္း
ေနမင္းလာလွ်င္
သခၤါလက္တြင္း ..... မလြတ္ကင္း။ ။
ေက၀င္းသီ
ဆင္းၾကည္ထယ္၀ါ၊ လွ႐ႈပါလည္း
မာနသီေခါင္၊ မုိးသုိ႔ ေဆာင္လည္း
ေငြေရာင္ဆီးႏွင္း၊ ျဖဴျဖဴ၀င္းႏွင့္
ၾကဴသင္းတလီ၊ သဲခ်င္းနီသည့္
ႏွင္းဆီပြင့္လႊာ၊ ပံုပမာသုိ႔
သခၤါလက္တြင္း ..... မလြတ္ကင္း။ ။

(စာအုပ္တစ္အုပ္မွ ကူးယူပါသည္။ အမည္မမွတ္မိေတာ့)

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: