1.5.08

သာဓုေခၚမိပါတယ္

http://www.paramis.org/
သိပ္ကုိ ေကာင္းလြန္းလွပါတယ္။ ဒီ ၀က္ဆုိက္လ္ကုိ ၾကည့္ရင္နဲ႔ကုိ ၀က္ဆုိက္ျပဳလုပ္သူကုိ ေက်းဇူးတင္ ေနမိပါတယ္။ သာဓုလည္း ေခၚပါတယ္။ ဒီ ၀က္ဆုိက္မွာ ဓမၼစာအုပ္မ်ား၊ ဓမၼေခြမ်ား၊ ဓမၼမွတ္စုမ်ား၊ ဓမၼဗီစီဒီမ်ား၊ ေ၀မွ်ရန္ ဓမၼမ်ား၊ ဓမၼသတင္း၊ ဓမၼအင္တာနက္ စသျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ယေန႔ လူႀကီး လူငယ္ မဆုိ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္သည့္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျပည့္စံုစြာ သိသင့္ပါတယ္။ မိ႐ုိးဖလာ ကုိးကြယ္မႈမွ ႏွစ္ၿခိဳက္ ၾကည္ညိဳစြာ ကုိးကြယ္ရန္ လုိအပ္ပါၿပီ။ အလွဴတကာ အလွဴထဲမွာ ဓမၼအလွဴ (တရားအလွဴ) ဟာ အျမတ္ဆံုးပါ။ တရားမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ဟာလဲ တရားအလွဴ ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ဘာသာေရး ၀က္ဆုိက္ကုိ မတည္ေဆာက္ ႏုိင္ေပမယ့္ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၀က္ဆုိက္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ားကုိ ရွာေဖြၿပီး ဓမၼဒါန ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ ဒုကၡအားလံုးကုိ တဏွာကုန္ျခင္းက ေအာင္ႏုိင္၏

ေမာင္ေစတနာ