16.3.08

ဟား ဟား ဟီး ဟီး

ရယ္ေသာသူသည္ အသက္ရွည္၏ လုိ႔ ဖတ္ဖူးတာပဲ။ ဟုတ္လားမဟုတ္လား ရယ္ၿပီး အသက္ရွည္ေနတဲ့ လူေတြရွိရင္ ေမးၾကည့္ေပါ့။ ဟီး.....ဟီး...။ ေအာက္က ကာတြန္းေတြ ဖတ္ၿပီး မရယ္နဲ႔ေနာ္.........။ ရယ္ေနရင္ အသက္ရွည္ေနအံုးမယ္။0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: